Declararea impozitului anual pe venitul din salarii aferent anului 2012 se efectuează prin depunerea formularului 205 până la data de 28 februarie 2013, în conformitate cu prevederile Ordinului ANAF nr. 1913/2012.

Formularul 205 poate fi depus online, pe portalul ANAF, pe baza kitului de semnătură electronică extinsă pe care l-ați achiziționat deja de la certSIGN.

Declarația 205 “Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” va fi utilizată pentru declararea următoarelor categorii de venituri:

  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
  • venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent;
  • venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;
  • venituri din activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere;

Declarația 205 se completează şi se depune de către următoarele categorii de contribuabili:

  • plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, conform Titlu III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;
  • intermediari, societățile de administrare a investițiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiții;
  • alți plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacțiilor cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.

Plătitorii care în cursul anului efectuează plăți privind mai multe tipuri de venituri prevăzute la Secțiunea III din D205, completează un singur formular. Pentru fiecare tip de venit plătit se generează (în acelaşi formular) câte un tabel cu datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

Pentru veniturile din salarii, se generează tabelul prevăzut la Secțiunea V a formularului 205.

Pentru celelalte venituri plătite, se generează câte un tabel prevăzut la Secțiunea IV a formularului, înscriindu-se datele corespunzătoare tipului de venit plătit.